Number 03-04

ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 
სრული შინაარსი Full content
Showing 120 items
SectionAuthorsTitlePage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsTitlePage
  ლეო ჩიქავა - 90 010 
  LEO CHIKAVA – 90 012 
 ნოდარ ჭითანავა ლეო ჩიქავას მეცნიერული მემკვიდრეობის პრაგმატული მნიშვნელობა 014 
პოსტერ პრეზენტაციები Cezary Kowalczyk, Sabina Źróbek AGRICULTURAL REAL ESTATE MARKET - TRENDS IN POLAND AND CENTRAL EUROPE 019 
პოსტერ პრეზენტაციები Krystyna Kurowska, Jacek Kil LEGAL ASPECTS OF AGRICULTURAL PROPERTY MANAGEMENT IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES 021 
პოსტერ პრეზენტაციები Renata Marks - Bielska FOOD SECURITY VS. ENERGY SECURITY IN THE CONTEXT OF BIOFUEL PRODUCTION 023 
სექცია 1. ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები   024 
 ალექსანდრე სიჭინავა ექსპერიმენტალური ეკონომიკა - ეკონომიკური თეორიის ახალი მიმართულება 024 
 Гинявичюс Р. М. ВОЗМОЖНОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СТРАНЫ 029 
 დემნა კვარაცხელია სოციალური სამართლიანობის პოლიტიკურ - ფილოსოფიური და ეკონომიკური ასპექტები 032 
 მერაბ გველესიანი, შოთა ვეშაპიძე ღირებულებებზე ინსტიტუციური ზემოქმედების ზოგიერთი თეორიული და სამეცნიერო - პრაქტიკული ასპექტი 036 
 Игнаткович Г.Н., Гая Лапинская А.В. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 044 
 Мельниченко Г.Н., Гаман Н.А. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ РЕГИОНА 047 
 ზურაბ გარაყანიძე, სოლომონ პავლიაშვილი რისკების ანალიზი ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად 050 
 ირინე მამალაძე ინსტიტუციური კონცეფცია 054 
 რევაზ შენგელია, ჟუჟუნა წიკლაური - შენგელია, ნათია შენგელია ჟურნალ «ეკონომიკის» როლი ეკონომიკური აზროვნების განვითარებაში (1918 - 2018 წწ.) 060 
 გიორგი ბერულავა, ირმა დიხამინჯია მიგრაცია და შრომის ბაზარი საქართველოში 064 
 მარინა მეტრეველი, ირაკლი თავბერიძე დასაქმების პოლიტიკის ინსტიტუციური მოწყობის ძირითადი მიმართულებები 067 
 ნაზი ჭიკაიძე, ბექარ კილასონია ეკონომიკის განვითარების მაჩვენებელთა სისტემა და მისი სრულყოფის გზები 071 
 ელენე მენაბდე - ჯობაძე დასაქმება - კლასიკური და კეინზიანური კონცეფციები 074 
 კახაბერ ციმინტია მიკრო და მცირე ბიზნესის განვითარების პრობლემები საქართველოში 078 
 მერაბ ვანიშვილი, ლექსო ლემონჯავა ადგილობრივი საბიუჯეტო შემოსულობების პროგნოზირების აქტუალური პრობლემები საქართველოში 082 
 მილორდ სიჭინავა «ამებას პრინციპი» ანუ სასაქონლო - ფულად ურთიერთობათა განვითარება და ენათა და ხალხთა «სიძველის» საკითხი 087 
 ლია ჭყონია სოციალურ - ეკონომიკური პრობლემები, ღონისძიებები და პერსპექტივები 090 
 ნატო ჩიკვილაძე, ნაზიბროლა იაკობაძე ტექნოლოგიის როლი მწარმოებლურობის ზრდაზე და მდგრადი განვითარების თანამედროვე ტენდენციები 094 
 ნიკო ჩიხლაძე, სალომე გოგიაშვილი რეგიონის საინვესტიციო განვითარების მართვის საკითხისათვის (იმერეთის მაგალითზე) 096 
 ლამარა ბერიძე მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის მექანიზმების სრულყოფა საქართველოს რეგიონებში 100 
 მარინა ბაღათურია, მანანა ბერუაშვილი მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების თანამედროვე ტენდენციები 103 
 პარმენ ლემონჯავა, ნატო გეგენავა  სახელმწიფო პარტნიორული მოდელი, მცირე და საშუალო ბიზნესის ეფექტიანი განვითარების მნიშვნელოვანი ფაქტორია 106 
 ლია კვარაცხელია, მალხაზ წულაია  კონკურენციული პოლიტიკის ეკონომიკური წესრიგი 108 
 მეგი გორგასლიძე, ხათუნა თოდუა  ბუნებრივი მონოპოლიები და ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა საქართველოში 113 
 ნელი სესაძე, ვალიდა სესაძე სოციალურ - ეკონომიკურ პროცესთა კვლევის მეთოდების ევოლუცია სინერგეტიკის ჩარჩოებში 116 
 ნაირა ვირსალაძე შრომის ბაზრის სტატისტიკური კვლევის მნიშვნელოვანი ასპექტები 119 
 ზვიად ბეშკენაძე იმპორტშენაცვლება და ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოება 123 
 ომარ გოცაძე  მცირე ბიზნესი, მისი განვითარების ტენდეციები და როლი ქვეყნის მშპ-ს შექმნაში 126 
 ირინა ბენია ბიზნეს სამყაროს თანამედროვე გამოწვევები და უახლესი ტენდენციები 131 
 თამარ გოდერძიშვილი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებელი ინსტიტუტის ფუნქციონირების თავისებურებები და ტრანსფორმაცია  134 
 თეა ბიძინაშვილი, ირმა ბახტურიძე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში 138 
 თამარ აბუაშვილი, გოჩა ჭუბაბრია ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში 141 
 თამარ კეკენაძე სიღარიბე, გამოწვევები 21 - ე საუკუნეში 145 
 ნინო ანანიაშვილი სახელმწიფოს როლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმებაში 149 
 შორენა ხალვაში ინსტიტუციური თეორიების შედარებითი ანალიზი 152 
 ცოტნე გორდეზიანი ტექნოლოგიური განვითარების როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში 156 
 შორენა მჟავანაძე საინოვაციო - საინვესტიციო საქმიანობის როლი ქვეყნის სოციალურ - ეკონომიკურ განვითარებაში 160 
 ვერა ძველაია ინოვაციები, როგორც ინვესტირების ობიექტი 163 
 ლაშა მგელაძე კონკურენციის ევოლუცია და კონკურენციის თანამედროვე პოლიტიკის კრიტიკოსები 166 
 გიორგი ავალიანი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ტემპები საქართველოში და მისი ხელშეწყობის პრაქტიკა 171 
 ია ყოლბაია უცხოური კაპიტალის მოძრაობაზე სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიანობა 175 
 თამარ ლომიძე, თამთა უთნელიშვილი ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოში 180 
 აბილ ასლანოვი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 184 
 მარიამ ერისთავი საქართველოს ეკონომიკის დაჩქარებულ ზრდას სათანადო მოცულობის ინვესტიციები სჭირდება 190 
 რეზო შავაძე არსებული ეკონომიკური სისტემების პრაქტიკული მოდელირება 193 
სექცია 2. ეკონომიკის სექტორების განვითარების თანამედროვე პრობლემები   195 
 Džiuljeta Ruškytė, Svetlana Kunskaja EXPERT EVALUATION OF THE RELEVANCE OF ENABLING COMPETENCIES/INDIVIDUAL SKILLS IN THE ACTIVITIES PURSUED BY ENERGY AND ENVIRONMENTAL SECTORS 196 
 Михаил Ефимченко НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 200 
 Tamta Lekishvili, Davit Datuashvili SUBSTANTIATION OF MULTI - PRODUCT PRICES OPTIMIZATION MODEL 203 
 Ефимченко А.М. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРЕДЕЛЫ РОСТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 214 
 Гаман П.И.; Тарасюк А.В. СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ УКРАИНЫ 217 
 Е. Ю. Кононова  ВЛИЯНИЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ НА УСПЕХ ТРЕЙДЕРОВ: АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 220 
 გიორგი ცაავა ფინანსური რისკების კლასიფიკაცია, ნეიტრალიზაციის მექანიზმები და ეფექტიანობა 223 
 Neringa Slavinskaitė, Aušra Liučvaitienė EVALUATION OF THE FISCAL DECENTRALIZATION 232 
 მედეა ჩიქავა, თამარ ცინცაძე, ირმა ცომაია მოზარდთა ქრონიკულ დაავადებათა ფარმაკოთერაპიის ეფექტურობის შესაფასებელი მაჩვენებლები 236 
 Светлана Юреня, Владимир Шабека, Дарья Акулович ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 239 
 აკაკი გვარუციძე, ლევან ტატიშვილი ინოვაციური საბანკო პროდუქტის მიწოდების თანამედროვე ტენდენციები 242 
 ემზარ ჯულაყიძე, ელიზბარ ბარბაქაძე მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების თანამედროვე შეზღუდვები 247 
 Elene Dundua ASSESSMENT OF THE BENEFITS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 249 
 Nodar Sulashvili, Margarita Beglaryan PHARMACISTS’ JOB SPECIFIC PROFESSIONAL ISSUES AND FRAMEWORK ACTIVITIES 251 
 ქეთევან კიწმარიშვილი მოტივაციის გამოკვლევა 256 
 ანა ბოლქვაძე იუმორის როლი პედაგოგებისა და სტუდენტების ურთიერთობაში 260 
 Asmat Shamugia POPULAR TALENT MANAGEMENT SYSTEMS AS A KEY ELEMENT OF TODAY’S EFFECTIVE HUMAN RESOURCE TEAM FORMATION 262 
 მერაბ გეჯუა ქოუჩინგი, როგორც თანამშრომელთა უნარების მართვის ინსტრუმენტი  264 
 ლილი გვენეტაძე, ციალა ბენაშვილი კომპანიის მოკლევადიანი დაფინანსების ზოგიერთი მეთოდოლოგიური ასპექტები 267 
 ელგუჯა კონჯარია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ანალიზი და მისი სრულყოფის საკითხები 271 
 ლუარა გვაჯაია, ირაკლი ინასარიძე ინოვაციური მარკეტინგი - ინოვაციური მენეჯმენტის შემადგენელი ნაწილი 274 
 ელენე მენაბდე - ჯობაძე, ნანა ჩუბინიძე საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის ანალიზი 277 
 ზ. გასიტაშვილი, ს. ხუციშვილი, ჯ. გაგლოშვილი, ნ. მჭედლიშვილი  ინოვაციური პროცესის მოდელირების ძირითადი თავისებურებები და სისტემური ანალიზი «გეო იდეამეტრიკა» 280 
 ნოდარ მირიანაშვილი, ნოდარ გძელიშვილი თბოსიცივით მომარაგების პრინციპული სქემები თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით ლუდის წარმოებაში  283 
 მირიან ლომინაშვილი კომერციული უძრავი ქონების შეფასების თანამედროვე პრობლემები საქართველოში 287 
 თამაზ პატარქალაშვილი ტყის არამერქნული პროდუქტების გამოყენების თანამედროვე დონე საქართველოში და პერსპექტივები 290 
 მანანა ნეფარიძე, ნანა გელოვანი, ლიანა თარგამაძე საქართველოში გავრცელებული ნუშის ნაყოფების კვლევა მიკოტოქსინებზე 295 
 ზვიად ვეკუა «თავდაცვითი მედიცინა» როგორც ჯანდაცვის ხარჯების ზრდის წყარო 300 
 შორენა გონგლაძე, თინათინ დათიაშვილი სამუშაო გარემოსა და ინდივიდუალური ფაქტორების კვლევა ორგანიზაციის ეფექტიანობის დონის განსაზღვრის მიზნით 303 
 ნინო კუტიბაშვილი იპოთეკა, გირავნობა, გირაო და სესხის უზრუნველყოფა – ტერმინებთან დაკავშირებული მითები და სინამდვილე 306 
 კახაბერ ჭუმბაშვილი უძრავი ქონების შეფასების აუცილებლობა და საქართველოს რეალიები 309 
 დავით ახობაძე ბიზნესის ღირებულების შეფასების სისტემის ჩამოყალიბების საკითხისათვის 312 
 სალომე ოდიშარია ბიზნესის ეკონომიკური დივერსიფიკაცია საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების სისტემაში 316 
 ლევან მოსახლიშვილი საჯარო და კერძო პარტნიორობა ენერგეტიკის სფეროში და მისი პერსპექტივები 319 
 მარიამ მაჭავარიანი გარდაბნის ახალი თბოელექტროსადგური და მისი ადგილი ქვეყნის ენერგოსისტემაში 323 
 ქეთევან გუნიავა ტელეკომის ხარჯების მართვა 327 
 ლერი გვასალია, თამთა ჩლარგიძე ნაგავსაყრელებიდან ჩამდინარე წყლების, ტყვიისა და კადმიუმის მინარევებისაგან სორბციული მეთოდით გაწმენდის ოპტიმიზაცია  330 
 რეზო სახეიშვილი საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი - ენერგეტიკული უსაფრთხოების ძირითადი მაჩვენებელი 336 
 Нели Мхитарян МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 340 
სექცია 3. აგრობიზნესისა და ტურიზმის განვითარების სტრატეგიები   343 
 Марина Темербаева, Наталья Гаврилова АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИОТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ МОЛОКА РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 344 
 როზეტა ასათიანი საქართველოს საკურორტო - რეკრეაციული პოტენციალი და ტურიზმი: მიღწევები, პერსპექტივები 348 
 მიხეილ თოქმაზიშვილი, შოთა ლომინაშვილი აგრარული ინდუსტრიის დაფინანსების მოდელები 353 
 დალი სილაგაძე სასოფლო - სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის ზრდის პოტენციალი 358 
 მანანა შალამბერიძე კოოპერატივების როლი მცირე ფერმერული მეურნეობების განვითარების პროცესში 362 
 თამარ ხოშტარია სამცხე - ჯავახეთის ტურისტულ - სარეკრეაციო კლასტერის განვითარება ქალაქგეგმარებითი ფაქტორების გათვალისწინებით 364 
 ივლია ონიანი, ნონა კუხიანიძე სასოფლო სამეურნეო წარმოების მდგრადობისა და რხევადობის შეფასების სტატისტიკური მეთოდები 369 
 ივლია ონიანი, ნონა კუხიანიძე  სასოფლო - სამეურნეო წარმოების მდგრადობისა და რხევადობის შეფასების სტატისტიკური მეთოდები - 369 კონსტანტინე ყიზილაშვილი, თამარ მიქელაძე მედიის როლი ტურისტული პოტენციალის ასამაღლებლად 373 
 თამარ ობლიშვილი სასოფლო - სამეურნეო სავარგულების ეკონომიკური როლის შეფასების მნიშვნელობა 376 
 თამარ ხმალაძე სოფლის მეურნეობის მდგრადი და ინოვაციური განვითარების ხელშეწყობა (ისრაელის გამოცდილება) 379 
სექცია 4. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების სამართლებრივი, პოლიტიკური და ისტორიულ - ფილოსოფიური ასპექტები   380 
 ჯემალ გახოკიძე  მშვიდობიანი ეკონომიკა უკეთესი მომავლისათვის 381 
 Екатерина Кутузова КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ 385 
 იგორ კვესელავა თანამედროვე კაპიტალიზმი - პარადიგმები და დილემები 388 
 ირაკლი გაბისონია, თამარ ბარამია საგადასახადო სისტემის სამართლებრივ - პოლიტიკური და ეკონომიკური მახასიათებლები 395 
 ციცინო ძოწენიძე გეოპოლიტიკის მოძრაობის ციკლები და ეკონომიკა 406 
 კოკა კუტუბიძე ადამიანის გაუცხოვებისა და ფსიქიკაში მიმდინარე ცვლილებების პრობლემა ტექნიკური ცივილიზაციის პირობებში 409 
 შოთა ვადაჭკორია განახლებული ეროვნული საბჭოს შექმნის მცდელობა და ქართული ემიგრაცია (1951 - 1955 წწ.) 416 
 ლია მეტრეველი ლიდერობის პრობლემა - თანამედროვე ფსიქოლოგიის აქტუალური საკითხი 421 
 Otar Gvelesiani, Irakli Kalandia RIGHT TO LIBERTY AND SECURITY - A LOOK AT THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CASE LAW 425 
 მაია ბენია პროფესიათა ენტროპია - რას გვიქადის ხელოვნური ინტელექტი და როგორ ვემზადოთ მომავლისთვის 428 
 ირმა კეცხოველი თანამედროვე საქართველო გლობალიზაციის არეალში 435 
 თინათინ დათიაშვილი, შორენა გონგლაძე პროფესიული ორიენტაცია - კარიერისა და თანამედროვე ბიზნესის განვითარების ინსტრუმენტი 441 
 ნუგზარ სიჭინავა  საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების უფლების შეზღუდვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის პროცედურის შედეგად (შედარებითი ანალიზი) 444 
 კობა აბლოთია, ლიკა აბლოთია  რეიგანომიკის ახალი სიცოცხლე? 449 
 ელისო გაბეჩავა საზოგადოების ინტერესებისა და საჯარო მმართველობის სოციალურ - ეკონომიკური ურთიერთქმედების საკითხების კვლევის თეორიული საფუძვლები 452 
 ეკა ბერაია სახელმწიფო მმართველობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა ინსტიტუციური ურთიერთქმედების მოდელები 456 
Showing 120 items
Comments