Number 03

ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 
სრული შინაარსი Full text
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ"
Showing 89 items
AuthorsDescriptionPage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
AuthorsDescriptionPage
   
   
   
Михаил Ефимченко Глобальные проблемы производства, потребления и сохранения чистой воды 009 
Наталья Ефимченко Социально-экономические проблемы развития водоснабжения населения России 012 
Anicetas Ignotas, Džiuljeta Ruškytė Entrepreneurial Competence and Its Structural Components 018 
Tamara Kachala, Volodymyr Dragomai Structural Transpormation of National Economy of Ukraine in Current Conditions 018 
Диханбаева Ф.Т., Алимарданова М.К., Базылханова Э.Ч., Бакиева В.М. Изменения физико-химических показателей верблюжьего молока по сезонам 023 
Рахимова Г.А., Искендирова С.К. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЕГО ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 026 
Горелко Александр Современные проблемы налогообложения в национальных экономиках 030 
Anicetas Ignotas Universally sustainable national energy strategy 034 
პაატა კოღუაშვილი, გიორგი ზიბზიბაძე  სახელმწიფო ვალდებულია დახმარება გაუწიოს გლეხობას  038 
იგორ კვესელავა თბილისის თვითმმართველობის სათავეებთან 044 
ირაკლი ქვარაია საქართველოში სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო შესყიდვების გზით განხორციელების არაეფექტურობის შესახებ 048 
ქეთევან კიწმარიშვილი კონცეპტ-ანალიზის მეთოდი 051 
ლუარა გვაჯაია ვენჩურული ბიზნესის განვითარება ინოვაციების რეალიზაციის დაჩქარების გზაა  054 
ნაირა ღვედაშვილი ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სერვისის სფეროში 057 
Kakhaber Tsimintia A Brief Retrospective Analisis of the Georgia’s Economic 061 
ნატო ბებიაშვილი ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგის მნიშვნელობა 064 
მანანა შალამბერიძე ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების რეზერვები ფერმერულ მეურნეობებში 067 
აკაკი გვარუციძე, ანა ბოლქვაძე ინოვაციური ეკონომიკის რეგულირება საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში 069 
ია გელაშვილი საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თავისებურებები ტურიზმის განვითარებაში 075 
ევგენი ბარათაშვილი, ირმა მახარაშვილი გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები თანამედროვე მენეჯმენტში 078 
ევგენი ბარათაშვილი, მანანა მარიდაშვილი დემოგრაფიული ცვლილებების მნიშვნელობა თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარებაში 080 
გიორგი ბუცხრიკიძე მიწის კადასტრის როლი მიწათრეგულირებასა და მართვაში 084 
Попхадзе Гоги , Какауридзе Натела  Особенности современного технологического развития фирмы в условиях глобализации экономики 087 
ირინე მამალაძე აგროდაზღვევა საქართველოში: კულტურისა და პროდუქტების დეფიციტი 091 
გურამ ჯოლია, თამარ აბუაშვილი შემოქმედების ეკონომიკის წარმოშობისა და განვითარების მიზეზები 094 
მედეა ძოწენიძე თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი საქართველოს ეკონომიკაში გლობალიზაციის პირობებში 098 
ეთერ ნარიმანიშვილი აგროტურიზმი, როგორც მეწარმეობის ფორმა და მისი განვითარების სპეციფიკა 101 
Камкамидзе Е. К., Гварамия Е.Г. Перспективные направления развития телемедицины 104 
ლილი გვენეტაძე კაპიტალის სტრუქტურა და მისი ოპტიმიზაციის ზოგიერთი საკითხები 107 
ალეკო ქუთათელაძე, თემური მატუა ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში 110 
რუსუდან ციცქიშვილი თანამედროვე მიდგომები ორგანიზაციაში მუშაკის სწავლებისადმი 113 
მერაბ ვანიშვილი, ედიშერ კვირიკეიშვილი საჯარო-კერძო პარტნიორობა როგორც სამეწარმეო საქმიანობის რეგულირების განსაკუთრებული ფორმა 116 
ვალერი მოსიაშვილი გასაღებისა და პროდუქციის ზრდის გავლენა ინვესტიციებზე 120 
ნატალია კოპალიანი, ქეთევან სალუქვაძე სასოფლო-სამეურნეო დარგების შეთანაწყობა 124 
რევაზ შენგელია, ჟუჟუნა წიკლაური-შენგელია მეცნიერულ ტექნიკური ცოდნის განახლება კვლავწარმოების საკითხისათვის. 126 
მედეა კურტანიძე, ნაზი ჭიკაიძე მცირე და საშუალო ბიზნესში ინოვაციური მენეჯმენტის განვითარების სისტემა, როგოც ფუნქციონირების ეფექტურობის ამაღლების საფუძველი  130 
პარმენ ლემონჯავა, ლაშა მურჯიკნელი მითი ბუნებრივი რესურსების მარაგის ამოუწურვადობის შესახებ 134 
Joanna Gajewska , Magdalena Osińska Evaluation of equity funds’ efficiency using market timing models 139 
ეკატერინე ნინუა უძრავი ქონების მართვის თანამედროვე პრობლემები 144 
ვალერიან ხარიტონაშვილი საავტომობილო ტექნიკის საამორტიზაციო ანარიცხების შესახებ 147 
მაია გელაშვილი, ხათუნა ბერიშვილი ფულად-საკრედიტო სფეროს თანამედროვე მდგომარეობა 151 
კონსტანტინე ხმალაძე რეგიონული პროექტების სახელმწიფო საბიუჯეტო დაფინანსების მექანიზმები 154 
ელგუჯა კონჯარია ორადი ასახვის არსი და აუცილებლობა ბუღალტრულ აღრიცხვაში 158 
მარიამ შიუკაშვილი, ია აფციაური  რისკები, რისკების მართვის მეთოდები, რისკებისგან თავის არიდება 161 
ლევან ბერიძე მდგრადი არქიტექტურის კონცეპცია უმაღლეს არქიტექტურულ განათლებაში 164 
გიორგი ხანთაძე კომერციული ბანკის ფასიანი ქაღალდების პორტფელის რისკის მართვის თავისებურებები 167 
ზეინაბ ახალაძე ეთეროვანი ზეთების წარმოების თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში 171 
დალი სილაგაძე იმერეთის მხარის აგრობიზნესის ზოგადი მიმოხილვა 174 
კობა სანდროშვილი ეროვნული და რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ზოგიერთი ფაქტორი 177 
იულია ონიანი, ნონა კუხიანიძე ტურიზმის სატელიტური ანგარიშების აგების სრულყოფის ზოგიერთი თეორიული ასპექტები 181 
კოტე კამკამიძე, ირინე ბერძენიშვილი მაგისტრალური გაზსადენის დაცვა დაინდუქციებული დენების ზემოქმედებისაგან 185 
ბესიკ ბარკალაია, ნინო შაფათავა რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლენის გაზომვა 187 
რამაზ ოთინაშვილი, ილია პაპაშვილი კონკურენტუნცია ბიზნეს-დაზვერვაში 190 
ნოდარ კოდუა, კონსტანტინე ხაზალია ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობისთვის ინვესტიციების მოსაზიდად სემეკის მიერ შემუშავებული ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგიაში საჭირო ცვლილებების შესახებ 194 
ანა გოგბერაშვილი საძირკვლებისა და მიწაში ჩაღრმავებული სართულების მოწყობა წყალგაუმტარ ბეტონზე 196 
ზურაბ ჩხაიძე, ალეკო ქუთათელაძე კომერციული ბანკის აქტივების მართვის ხარისხის შეფასების ძირითადი მიმართულებები 199 
ნანა ნადარეიშვილი განვითარების პერსპექტივები: საქართველოს რეკრეაციულ-ტურისტული სისტემის ინოვაციური მოდელი 202 
გიორგი ცაავა ვენჩურული ბიზნესი როგორც ინოვაციების დაფინანსების საშუალება 206 
ტარიელ კიკვაძე, დავით გეგია ეკონომიკური სისტემის ინფორმაციული უზრუნველყოფის მოდელი 209 
ირინა ყაშუაშვილი Corporate Compliance დანერგვა საქართველოს კომერციულ ბანკებში 213 
ლევან იმნაიშვილი, მაგული ბედინეიშვილი, ნათია კირკიტაძე მულტიბიომეტრიული მეთოდის გამოყენება პედაგოგთა რეგისტრირების სისტემაში 217 
ლევან იმნაიშვილი, მაგული ბედინეიშვილი, ნათია კირკიტაძე, ზაზა მაცაბერიძე ბიომეტრიული სისტემის სინთეზის საკითხისათვის 220 
ლალი ხვედელიძე საქართველოს განათლების სისტემის გარდაქმნის და განვითარების კონცეპტუალური საკითხები 223 
ბორის ჭიჭინაძე ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების თანამედროვე პრობლემები საქართველოში 226 
გივი აბაშიძე ბრალდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში 232 
გელა ლობჯ(ჟ)ანიძე საქართველო საერთაშორისო-ინტეგრაციულ პროცესებში და ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ძირითადი მიმართულებები 236 
მარინა მეტრეველი, ირინა გოგორიშვილი საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები 241 
სალომე ხიზანიშვილი გლობალიზაციის პარადოქსები 247 
ჯემალ გახოკიძე რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?! 251 
თამარ წერეთელი, თეა ბიძინაშვილი საქართველოს ექსპორტის რეტროსპექტრული ანალიზი და სამომავლო პერსპექტივები 254 
ზურაბ ჯორბენაძე, ლექსო ლემონჯავა ბიზნესისა და რელიგიის ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხი 258 
რატი აბულაძე საქართველოს ელექტრონული მთავრობის მარკეტინგული კვლევა 261 
მედეა ჩიქავა, თამარ ცინცაძე ქრონიკულ დაავადებათა პრევენციული მოდელები 266 
ლევან გრიგალაშვილი  საჯარო სექტორის ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტიზაციის საკითხები 269 
მერაბ გველესიანი, ნათან თაფლიაშვილი ძიებები მარკეტინგის განვითარებისთვის ჯანდაცვის სფეროში 271 
ლია კვარაცხელია, დათო ქარაზანიშვილი ერგონომიკა და საინჟინრო ფსიქოლოგია 275 
ნოდარ ფოფორაძე, ოლღა სესკურია, პეტრე ივანიშვილი ფახრალოს ტუფის საბადო 277 
თინათინ გუგეშაშვილი თანამედროვე ბიზნესის ფინანსების რამდენიმე ასპექტის შესახებ 280 
ვანო ჭიაურელი ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური კულტურები 283 
ივანე ოსაძე ყირიმი ჰიტლერის გეგმებში 285 
ნუცა გუმბერიძე ქვეყნის ბრენდინგი 288 
ელისო გველესიანი სასტუმრო ბიზნესი საქართველოში და მისი როლი ტურიზმის განვითარებაში 291 
ნუგზარ სიჭინავა კერძო და საჯარო დაწესებულებების მიერ რეგულირებადი საგანმანათლებლო საქმიანობის რეალიზაციის უფლების მოპოვებისადმი ერთგვაროვანი სახელმწიფო მიდგომის ფორმირება 295 
ელენე მენაბდე-ჯობაძე მსოფლიო ფინანსური კრიზისი ეკონომიკური კონცეფციების განვითარების კონტექსტში 299 
ზურაბ ვაშაკიძე, მანუჩარ ჯაგოდნიშვილი საფინანსო რესურსების მართვა მუნიციპალიტეტებში 303 
თამარ ბერიძე, ირაკლი მესხი ინვესტიციები და ინოვაცია ტურიზმის ბიზნესში 306 
Showing 89 items
Comments