Number 03

ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 
სრული შინაარსი https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SM0cxYXVuNjVxazQ/edit?usp=sharing
Showing 54 items
SectionAuthorsDescriptionPage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsDescriptionPage
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები რუსუდან ქუთათელაძე, ზურაბ ლიპარტია ბიზნესპროცესების რეინჟინერინგის მექანიზმში სერვისული ორგანიზაციების პროდუქტების გამოყენების საკითხისათვის 009 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები გიორგი მალაშხია ზომიერება: ეკონომიკურ-თეორიული ასპექტი უქმი დოვლათი - კეთილდღეობის რესურსი 019 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები Н.Ш. Чигогидзе ОСОБЕННОСТИ БУДУЩИХ ВОЙН И ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ОРУЖИЯ НОВОГО ТИПА 028 
ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ედუარდ კავთიძე მოგება და მისი განაწილების მასტიმულირებელი ფუნქცია 033 
ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები მაია გრძელიძე, მერაბ შალამბერიძე მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შესაბამისობის რეგულირება სტანდარტული პარამეტრების ოპტიმიზაციით 038 
ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ნატო გეგენავა გლობალური ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში 048 
ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ქეთევან მახარაძე, რუსუდან ფირცხალავა თბილისის სასმელი წყლის რესურსები და მათი ეკოლოგიური უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემა 051 
ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ნანი მამფორია "ბრენდინგი" - ქვეყნების გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში პოზიციონირების საშუალება 059 
ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ირინა მამალაძე რისკების მართვა ფინანსური მენეჯმენტის პრაქტიკაში  062 
ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები მზია წულუკიძე "ბრენდინგი"- წარმატების გასაღები 068 
ეკონომიკის და ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები ოთარ ზუმბურიძე, მიხეილ ზიბზიბაძე კომპანიის ღირებულების ფორმირების ფუნდამენტალური პრინციპები 071 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი რუსუდან თევზაძე ურბანიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური ხასიათი 073 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი თამაზ ბაქრაძე, ანა ანანიაშვილი ელექტრონული კომერციის განვითარების მნიშვნელობა 076 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი ნაირა გალახვარიძე, ეკა ივანიშვილი სოციალური სფეროს პროცესების დახასიათება და სოციალური კომპლექსის სახელმწიფო რეგულირების ობიექტები  079 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი ლამარა მინდორაშვილი უმუშევრობა და მისი სოციალური შედეგები საქართველოში 083 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი კობა სოხაძე, ზურაბ ფარესაშვილი ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის თავისებურებანი საქართველოში 085 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი გოდერძი ტაბატაძე, ომარ ონიაშვილი, ნოდარ მაჭავარიანი, გელა ლობჟანიძე, ვალერი ხითარიშვილი ხარჯებისა და დანახარჯების შესახებ 090 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი მერაბ ვანიშვილი, ნინო ვანიშვილი, ლილი კოღუაშვილი ადგილობრივი თვითმმართველობის ფინანსების სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში  095 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი ეკა აბესაძე ექსპორტ-იმპორტირებული საქონელი ქართულ ბაზარზე 103 
გლობალური გამოწვევები და სოციალური პროგრესი გიორგი ცაავა, ლევან ცაავა სრატეგიული მართვის ფილოსოფია, ფინანსური უზრუნველყოფა და კონტროლინგი 106 
მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები გურამ ჯოლია ცოდნის ეკონომიკა – მუდმივი ცვლილების სამყარო 109 
მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები ირინა გოგორიშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების სამეცნიერო საგანმანათლებლო სისტემის გამოცდილების გამოყენების შესაძლებლობები საქართველოში 114 
მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები რობერტ ბაბლიძე, მანონ ჩხაიძე მათემატიკის ერთგვარი ეპიდემიის შესახებ საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო მეცნიერებებში 124 
მეცნიერული სწავლების მეთოდები და მეთოდოლოგიები ალექსანდრე ედიბერიძე, ოთარ ქართველიშვილი, ვალიდა სესაძე უნივერსიტეტის თანამშრომლობა წარმოებასთან – მიღებული გამოცდილებიდან სტრატეგიის დამუშავებამდე 127 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში გულნარა კოტრიკაძე კრიპტოგრაფიაში ცნობილი ასიმეტრიული სისტემის დიფიჰელმანმერკლეს ალგორითმის გატეხვის მცდელობა (ნაწილი II)  130 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში გურამ ჯოლია, თამარ აბუაშვილი სოციალური ქსელები და კიბერ დანაშაული 133 
ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნეს-ინჟინერინგში ოთარ შონია, გიორგი ჯაფარიძე, ნინო ყველაიძე, მზიური ბარბაქაძე ინფორმაციის მნიშვნელობის - ღირებულების შეფასების მოდელები 138 
ბიზნეს-ინჟინერინგი კავშირგაბმულობაში ოთარ ზუმბურიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი საქართველო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე 141 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტრანსპორტში ნუგზარ ნავაძე, ზურაბ მაჩიტიძე თბილისის სამგზავრო საავტომობილო სამარშრუტო ქსელის ოპტიმიზაციის ღონისძიებები 146 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტრანსპორტში კონსტანტინე მჭედლიშვილი, ლევან იმნაიშვილი, მ. ფოლადაშვილი ტექნოპარკების ფუნქციონირების მნიშვნელობა და მისი დაფინანსების წყაროები 152 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტრანსპორტში გურამ მიქაძე ზოგიერთი არალითონური მასალების ავტომშენებლობაში გამოყენების თავისებურებანი 157 
ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში Ираклий Суладзе, Нино Каркусашвили, Тамаз Габададзе Исследование реологических и технических свойств цементов с добавкой суперпластификаторов 159 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიასა და მეტალურგიაში თამაზ პატარქალიშვილი ტყის როლი გარემოს ეკოლოგიურ სტაბილიზაციაში 162 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიასა და მეტალურგიაში მედეა ჩიქავა, თამარ ლობჟანიძე, მაია ვარსიმაშვილი, მერაბ ბაქრაძე, ინგა ბაქრაძე საქართველოს მოსახლეობის კვების ხასიათი 166 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიასა და მეტალურგიაში მზია წულუკიძე საღეჭი რეზინის სამომხმარებლო თვისებები, სამკურნალო პროფილაქტიკური დანიშნულება, ექსპერტიზა 172 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიასა და მეტალურგიაში ვასილ კოპალეიშვილი, ირაკლი აბდუშელიშვილი, იური კვირიკაძე, ლევან კოტიაშვილი, ირაკლი ქაშაკაშვილი 40 АГФТ ფოლადის კვლევა 177 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმიასა და მეტალურგიაში მანანა მარიდაშვილი ფარმაცევტული ბიზნესის რენტაბელობის განმსაზღვრელი ფაქტორები 180 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ენერგეტიკაში დემურ ჩომახიძე ქვეყანას ენერგეტიკული ბალანსი ესაჭიროება 190 
სამართალი და პოლიტიკა პაატა კოღუაშვილი, ზაურ ჯინჯოლავა საკონსტიტუციო სასამართლოს დანაშაული მიუძღვის 195 
სამართალი და პოლიტიკა ციალა ხინთიბიძე კულტურათა თანაარსებობა 202 
სამართალი და პოლიტიკა ია რუსიეშვილი პოლიტიკური კრიტერიუმები – თურქეთის მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე 204 
სამართალი და პოლიტიკა მაია გურამიშვილი, ლაშა დავითულიანი რელიგია და პოლიტიკა 210 
სამართალი და პოლიტიკა ქეთევან ჯიჯეიშვილი, ეკა ბუხრაშვილი პოლიტიკური ლიდერობის მოტივაციის ინდიკატორები 214 
სამართალი და პოლიტიკა გიორგი კალანდაძე სახელმწიფო პოლიტიკა და საინფორმაციო საზოგადოება 219 
სამართალი და პოლიტიკა სულიკო გრიგალაშვილი დიპლომატია რეგიონალიზაციის პირობებში 221 
სამართალი და პოლიტიკა ნონა ლომიძე, სოფიო მიდელაშვილი ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში (საქართველოს მაგალითზე) 225 
სამართალი და პოლიტიკა მადლენა კოწოწაშვილი კონფლიქტები და ერთა თვითგამორკვევის საერთაშორისო სამართლებრივი საფუძვლები 228 
ტურიზმის ეკონომიკა და ინფრასტრუქტურა  ბესიკ ბარკალაია, ქეთევან ქაჯაია ტურისტული ბუნებათსარგებლობა და ეკოლოგია 232 
ფილოსოფიური და საბუნებისმეტყველო კონცეფციები ნუნუ გიგაური მენეჯმენტის მეთოდოლოგიის საფუძვლები კულტურისა და ხელოვნების სფეროში 237 
ფილოსოფიური და საბუნებისმეტყველო კონცეფციები Emilia Alaverdov The Islamic Renaissance or Radicalizetion of the North Caucasus Region? 248 
ფილოსოფიური და საბუნებისმეტყველო კონცეფციები ეკა ბუხრაშვილი ექვთიმე თაყაიშვილი ისტორიული მეთოდოლოგიის დიდოსტატი 251 
ფილოსოფიური და საბუნებისმეტყველო კონცეფციები გიორგი ჩხიკვიშვილი, არჩილ ჯორჯაძის კულტურული ნაციონალიზმი 255 
ფილოსოფიური და საბუნებისმეტყველო კონცეფციები ეკა რუსიეშვილი სიტყვათა დაწერილობაში არსებული ვარიანტულობის ძირითადი ფაქტორები 258 
ახალი წიგნები მურად შონია რეცენზია წიგნზე: სერგო ლომინაძე, ბრენდი და თანამედროვე ბრენდინგის ტექნოლოგიები 261 
Showing 54 items
Comments