Number 01

ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი 
სრული შინაარსი Full content
Showing 60 items
SectionAuthorsDescriptionPage
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SectionAuthorsDescriptionPage
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები Георгий Малашхия Институты как ведущие факторы трансформации Социума 009 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები მერაბ გველესიანი ინსტიტუციუნალიზმის არსის, მისიისა და საზოგადოებრივ მეცნიერებათა სისტემაში ადგილის შესახებ: რ. ნურეევისეული ანალიზის პარალელები 018 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები ცაავა გიორგი რისკ - მენეჯერის ამოცანები და ფუნქციები 028 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები ნუგზარ ბაბუაძე,შოთა ვეშაპიძე,ნატალია კვაჭაძე კონფუციანელობა და ტაოიზმი: პოსტულატები,პრინციპები,მცნებანი,ღირებულებები 033 
ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები მარინა ბაღათურია,მანანა ბერუაშვილი საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების პერსპექტივები 042 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები ევგენი ბარათაშვილი დროის მენეჯმენტი და დღის დაგეგმვის საკითხისათვის 045 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები მერაბ ახობაძე,ბაჩუკი მესაბლიშვილი,ელგუჯა კურცხალია სივრცული ევოლუციური ეკონომიკური პროცესების ფენომენოლოგია და საინვესტიციო პოლიტიკა 051 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები Ia Apstiauri,Mariam Shiukashvili Regulating Internet Payment Intermediaries 056 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები ნინო აროშვილი საერთაშორისო ბიზნესი და რეგულაციები 060 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები ნინო აროშვილი საერთაშორისო ბიზნესისა და ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერები 063 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები დავით ჩერქეზიშვილი რეგიონული სოციალური სივრცე და ბიზნეს-გარემო,როგორც რეგიონში მეწარმეობის განვითარების საფუძველი 066 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები მარინე ქარსელაძე ელექტრონულ კომერციაში მონაცემთა დაცვის ლოკალური ტექნოლოგიები 069 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები ქეთევან კრავეიშილი კონკურენტუნარიანი ბიზნესგარემოს ხელშემწყობი ანტიკორუფციული მექანიზმების ადაპტირება საქართველოში 073 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები ევგენი ბარათაშვილი,ირმა მახარაშვილი,მანანა მარიდაშვილი მენეჯმენტის სისტემაში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის განსაკუთრებულობა 077 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რამაზ ოთინაშვილი,ილია პაპაშვილი ბიზნეს-დაზვერვა - კონკურენტული ბრძოლის ინსტრუმენტი 083 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში Ia Apstiauri,Mariam Shiukashvili E-Banking Risks and Its Management 087 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში ვალერი მოსიაშვილი,შორენა ბერუაშვილი მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ფინანსური დახმარებების გავლენა დაბალგანვითარებული ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე 092 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში ვალერი მოსიაშვილი,ნათია ახალკაცი საქართველოს საბანკო სექტორში მოქმედი უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები 098 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში თამარ საყვარელიძე სანდოობის სტრატეგიის შემუშავება კომერციულ ბანკებში 104 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში ვაჟა სარალიძე ელექტრონული საბანკო საქმიანობის აუცილებლობა და თავისებურებანი თანამედროვე ეტაპზე  110 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში ირინა ყაშუაშვილი სტაბილურობა საბანკო სექტორში 113 
ბიზნეს-ინჟინერინგი საბანკო საქმეში გიორგი ხანთაძე,დავით ჟღენტი კომერციული ბანკის მენეჯმენტის საქმიანობის სრულყოფის საკითხები 118 
ბიზნეს-ინჟინერინგი უძრავ ქონებაში ქეთევან ჯოლია ქ. თბილისის უძრავი ქონების ბაზრის მარკეტინგული კვლევა 122 
ბიზნეს-ინჟინერინგი უძრავ ქონებაში ქეთევან სალუქვაძე ქალაქის მიწათსარგებლობის მართვის სისტემა 126 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტრანსპორტში გიორგი ლაგვილავა საერთო სარგებლობის ტრანსპორტი და მისი როლი ლოგისტიკის ორგანიზაციაში 131 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმია-მეტალურგიაში  ზ.კოვზირიძე,ნ.ნიჟარაძე,მ.ბალახაშვილი მაღალცეცხლგამძლე დოლომიტ-სერპენტინიტური ნაკეთობების წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება ცემენტის და მეტალურგიული ღუმელების მაღალტემპერატურული ზონების ამონაგისათვის 134 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ქიმია-მეტალურგიაში  ნოდარ ფოფორაძე,ოლღა სესკურია ახალციხის საბადოს ქალცედონ-აქატის ჟეოდის არშიების მინერალური ფაზები 139 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ინოვაციურ ტექნოლოგიებში დავით თავხელიძე ინოვაციური ტექნოლოგიები და მანქანათმშენებლობა 147 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ინოვაციურ ტექნოლოგიებში ტასო გეთაშვილი ფრანჩაიზინგი – მეწარმეობის ინოვაციური მეთოდი 152 
ბიზნეს-ინჟინერინგი და მოდელირება ზურაბ კიკნაძე,მამუკა ხოშტარია  საექსტრაციო სპირალური ზედაპირების ოპტიმიზაცია გეომეტრიული მოდელირების გამოყენებით 157 
ბიზნეს-ინჟინერინგი და მოდელირება ციური ნოზაძე,რომან სამხარაძე,თამარ როსნაძე,ლია გაჩეჩილაძე ექსპერიმენტული კვლევების პროცედურული მოდელი ინფრაწითელ ტენმზომელობაში 162 
ბიზნეს-ინჟინერინგი და მოდელირება თამარ ვანიშვილი ორგანიზაციული ქცევის ეფექტურობის მაჩვენებელი და სრულყოფის გზები 165 
ბიზნეს-ინჟინერინგი და მოდელირება К.Церетели ,Н. Кереселидзе ИММИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПУСКА ЭЛЕМЕНТОВ ПРИВОДА ЭЛЕКТРОВОЗА ПОСТОЯННОГО ТОКА 169 
ბიზნეს-ინჟინერინგი სოფლის მეურნეობაში  ნატალია კოპალიანი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს როლი ქვეყნის ეკონომიკაში და მისი თავისებურებანი 171 
განათლების ინტერნაციონალიზაციის თანამედროვე ასპექტები  ნინო გიორგობიანი უმაღლეს სასწავლებელში შიდა მობილობის პროცესის ავტომატიზაციის კონცეფცია 174 
განათლების ინტერნაციონალიზაციის თანამედროვე ასპექტები ნუგზარ იაშვილი,ციური ანთაძე საქართველოში პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის განვითარების საინფორმაციო-საკონსულტაციო კომპიუტერული სისტემის ფორმირების საკითხები 177 
განათლების ინტერნაციონალიზაციის თანამედროვე ასპექტები მზია კიკნაძე,ეკატერინე გვარამია,გიორგი კირცხალია კომპიუტერული ქსელის მოდელირება მოდელირების ტექნოლოგიების გამოყენებით 181 
განათლების ინტერნაციონალიზაციის თანამედროვე ასპექტები ლია გაჩეჩილაძე უმაღლესი მათემატიკის სწავლების საინფორმაციო სისტემა 185 
განათლების ინტერნაციონალიზაციის თანამედროვე ასპექტები ელენე კამკამიძე,მაია ქევხიშვილი,ლია გაჩეჩილაძე ინოვაციური მოწყობილობების როლი ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში ფიზიკის და მათემატიკის სწავლების პროცესში 188 
განათლების ინტერნაციონალიზაციის თანამედროვე ასპექტები ელენე კამკამიძე,მაია ქევხიშვილი,რომან სამხარაძე საგანამანთლებლო სფეროში გამოყენებადი ზოგიერთი ვებ-სერვისები 192 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურაში მზია მილაშვილი,ვალერი მჭედლიშვილი თბილისის პოსტსამრეწველო ობიექტების რევიტალიზაციის საკითხისათვის 195 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურაში ლიანა გიორგობიანი თბილისის ქაშუეთი-სამთავისის მინაბაძი 200 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურაში ალექსანდრე სიჭინავა,ბადრი ცხადაძე სამეგრელოს რეგიონის უძველესი კოსმოგრაფიული და პალეოგრაფიული ძეგლების სახე-სიმბოლოები 206 
ბიზნეს-ინჟინერინგი არქიტექტურაში თეა ქუთათელაძე,გიორგი ბაგრატიონ­დავითიშვილი XIX-XX საუკუნეების მიჯნის იზოლირებული სადარბაზოების სტილისტური მიმდინარეობები 210 
ბიზნეს-ინჟინერინგი ტურიზმში ნათან თაფლიაშვილი საკურორტო მომსახურების მარკეტინგული სტრატეგიის მნიშვნელობის საკითხი 213 
სამართალი და პოლიტიკა ნინო ნიშნიანიძე წინასწარი,გამაფრთხილებელი (პრევენციული) სასამართლო-კონსტიტუციური კონტროლი 217 
სამართალი და პოლიტიკა ჯემალ გახოკიძე,მალხაზ ბაძაღუა ექსპერტთა მოსაზრება შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეორგანიზაცია-რეფორმირებასთან დაკავშირებით 221 
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის - IEC 2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს,ხვალ" სტატიები გიორგი ბუცხრიკიძე მიწის კადასტრის როლი მიწათრეგულირებასა და მართვაში 225 
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის - IEC 2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს,ხვალ" სტატიები ეთერ ნარიმანაშვილი აგროტურიზმი,როგორც მეწარმეობის ფორმა და მისი განვითარების სპეციფიკა 229 
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის - IEC 2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს,ხვალ" სტატიები კობა სანდროშვილი ეროვნული და რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ზოგიერთი ფაქტორი 232 
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის - IEC 2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს,ხვალ" სტატიები ია გელაშვილი საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის თავისებურებები ტურიზმის განვითარებაში 236 
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის - IEC 2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს,ხვალ" სტატიები მაია გელაშვილი,ხათუნა ბერიშვილი ფულად-საკრედიტო სფეროს თანამედროვე მდგომარეობა 239 
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის - IEC 2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს,ხვალ" სტატიები თინა იველაშვილი ტერასული მევენახეობა სამცხე-ჯავახეთში 242 
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის - IEC 2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს,ხვალ" სტატიები გოდერძი ტყეშელაშვილი,მზიური პაპიაშვილი საქართველოს სატრანზიტო ტვირთების მოცულობის ზრდის შესაძლებლობები 246 
მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის - IEC 2014 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ დღეს,ხვალ" სტატიები თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი, ე. კოჭლამაზაშვილი  მსოფლიო სარეკლამო ბაზრის განვითარების ტენდენციები 249 
ახალი წიგნები გივი აბაშიძე საინტერესო წიგნი ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებული კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაწყვეტის უნიკალური პრეცენდენტის შესახებ 253 
ახალი წიგნები ალექსანდრე სიჭინავა,თამარ აბუაშვილი რეცენზია რატი აბულაძის მონოგრაფიაზე 255 
ახალი წიგნები ალექსანდრე სიჭინავა რეცენზია ჯემალ გახოკიძის მონოგრაფიაზე: "ჰონკონგი,ჩინეთი -1997" 257 
გახსენება ევგენი ბარათაშვილი კაცი - სანთელი (ნუგზარ სანთელაძის დაბადებიდან 80 წლისთავის გამო) 259 
გახსენება სტუ­ს სენატი,ჟურნალი ბიზნეს­ინჟინერინგი პროფესორ ზურაბ ვაშაკიძის გახსენება 260 
Showing 60 items
Comments