Publishing rules

ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატია უნდა მოიცავდეს მეცნიერული კვლევის ახალ შედეგებს ეკონომიკის ბიზნესისა და ინჟინერიის შემდეგთეორიულ და გამოყენებით სფეროებში:

· ბიზნეს-ინჟინერინგის თეორიული ასპექტები

· ბიზნეს-პროცესების მართვის ტექნოლოგიები

· საინჟინრო-საკონსულტაციო საქმიანობის ეკონომიკური შეფასებები

· ბიზნესის განვითარების მიზნები და მიმართულებები

· ინოვაციები და ინვესტიციები

· საინჟინრო საქმიანობის სამართლებრივ-საექსპერტო და სოციალური ასპექტები

· სამართალი და პოლიტიკა

· ეკონომიკა და ბიზნეს-ინჟინერინგი

· ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია.

· სტატიები მიიღება ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე და ქვეყნდება ორიგინალის ენაზე.

· სტატიის ელექტრონული ვერსია მოგვაწოდეთ რედაქციაში (მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას 77, საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტი, VI კორპუსი, VI სართული, ოთ. 615ბ, ტელ.: (+995 32) 236 53 91; (+995) 595 719 177 ან გამოგვიგზავნეთ ელექტრონულფოსტაზე: info@bpengi.com/ alekosichi@mail.ru

სტატიის გაფორმების წესები:

გვერდების მაქსიმალური რაოდენობა: 15-20 გვერდი, ფორმატი - A4

- ფონტი: "Sylfaen" ', ზომა - 10, ინტერვალი - 1.15

- ზედა და ქვედა საზღვარი - 2.5 სმ, მარცხენა საზღვარი - 3 სმ, მარჯვენა საზღვარი - 1.5 სმ, გრაფიკები, სქემები და ფოტომასალა - MS Word

ტექსტი სტრუქტურა:

- სათაური;

- სახელი, გვარი, თანამდებობა, უნივერსიტეტი, ელ.ფოსტა

- რეზიუმე ქართულ და უცხოურ ენაზე, მაქსიმუმ 300 სიტყვა;

- საკვანძო სიტყვები;

- ტექსტი

- ლიტერატურის სია.


The article published in the journal should include new results of scientific research in the theoretical and utilizing fields of economics, business and engineering:

· Theoretical Aspects of Business Engineering

· Business Process Management Technologies

· Economic Assessments of Engineering-Consulting Activities

· Business Development Goals and Directions

· Innovations and Investments

· Legal-expert and Social Aspects of Engineering Activities

· Law and Politics

· Economics and Business Engineering

· European and Euro-Atlantic integration.

Articles are available in Georgian, Russian, English, German and French languages and are published in the original language.

Contact:

Address: Tbilisi 77, Kostava 77, Georgian Technical University, VI Building, VI floor, 615b, Tel .: (+995) 236 53 91; (+995) 595 719 177

E-mail: info@bpengi.com / alekosichi@mail.ru

Article Submission:

1. Maximum number of pages: 15 pages, format - A4

- Font: „Sylfaen“', size - 10, interval - 1.15

- Upper and lower margins - 2.5 cm, left margin - 3 cm, right margin - 1.5 cm,

- Graphs, charts, and photographs - MS Word

2. Text Structure:

- Article Title;

- First and last name of authors, organization, e-mail

- Resume on English language, maximum 300 words;

- Key words;

- The text;

- References.

ჟურნალში სტატიის რეცენზირების და სარედაქციო გადაწყვეტილების მიღების პროცესი

რეცენზენტების მიერ სტატიის განხილვა არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც ჟურნალი, ექსპერტების მოსაზრებაზე დაყრდნობით, აფასებს და ადასტურებს გამოსაქვეყნებელი სტატიის ხარისხს.

1. სტატიის წარდგენა

ჟურნალში დასაბეჭდად წარდგენილ სტატიებს ჟურნალის სარედაქციო კოლეგია იღებს ელ.ფოსტით.

2. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის შეფასება

ჟურნალის ტექნიკური რედაქტორები ამოწმებენ სტატიის ფორმას, არის თუ არა მასში ყველა აუცილებელი განყოფილება და აფასებენ სტატიის დაწერის სტილს.

3. პასუხისმგებელი რედაქტორის შეფასება

პასუხისმგებელი რედაქტორი ამოწმებს, სტატია არის თუ არა ორიგინალური და საინტერესო. მას შეუძლია, სარედაქციო კოლეგიაში განხილვის გარეშე, სტატია უკან დაუბრუნოს ავტორს.

4. რეცენზენტების მოწვევა

მთავარი რედაქტორის მოადგილე აგზავნის წერილებს შესაბამისი სფეროს 2 რეცენზენტთან სტატიისთვის რეცენზიის მომზადების შესახებ და მათი თანხმობის შეთხვევაში, უგზავნის მათ სტატიას.

5. რეცენზირების პროცესი

შეადეგენს 2 კვირას, რის შემდეგაც რეცენზენტი ჟურნალს წარუდგენს საკუთარ რეკომენდაციებს.

6. რეცენზიების განხილვა

მთავარი რედაქტორის მოადგილე განიხილავს რეცენზენტისდასკვნებს საერთო გადაწყვეტილების მიღებამდე. თუ რეცენზიები მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან, რედაქტორს შეუძლია მოიწვიოს დამატებითი რეცენზენტი, რათა მიიღოს დამატებითი მოსაზრება საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე.

7. შეტყობინება გადაწყვეტილების შესახებ

პასუხისმგებელი რედაქტორი გადაწყვეტილების შესახებ აცნობებს ავტორს. რეცეზენტის ვინაობა ავტორისთვის ანონიმურია.

8. საბოლოო დადასტურება

დადებითი რეცენზიის შემთხვებაში, სტატია იგზავნება დასაბეჭდად. უარყოფითი რეცენზიის შემთხვევაში, რეცენზია უნდა შეიცავდეს რეცენზენტების კონსტრუქციულ კომენტარებს, რათა დაეხმაროს ავტორს სტატიის გაუმჯობესებისათვის. რეცენზენტები ელოდებიან ახალი ვერსიის მიღებას, თუ კი სტატიის ავტორმა უარი არ განაცხადა პუბლიკაციაზე და მისი მიღების შემთხვევაში ხელახლა განიხილავენ მას 3 დღის ვადაში.

იმ შემთხვევაში, თუ რეცენზენტები ითხოვენ უმნიშვნელო ცვლილებებს, მისი განხორციელება შესაძლებელია ტექნიკური რედაქტორების მიერ.

Peer Review Process and Editorial Decision Making at Journal

Peer review is the process by which journal scrutinize and regulate the quality of content they publish, by inviting experts in the field to review and comment on manuscripts received.

1. Submission of Paper

Manuscripts submitted to a journal first go through an initial screening by the editorial team. Journal accepts submissions by email.

2. Editorial Office Assessment

The technical editors check the paper’s composition and arrangement against the journal’s Author Guidelines to make sure it includes the required sections and stylizations.

3. Appraisal by the Responsible Editor

The RE checks that the paper is appropriate for the journal and is sufficiently original and interesting. If not, the paper may be rejected without being reviewed any further.

4. Invitation to Reviewers

The deputy of chief editor sends invitations to individuals he or she believes would be appropriate 2 reviewers. As responses are received, further invitations are issued.

5. Review is conducted

The reviewer sets time 2 weeks aside to read the paper. They will take notes so as to build a detailed point-by-point review. The review is then submitted to the journal, with a recommendation to accept or reject it

6. Journal Evaluates the Reviews

The deputy of chief editor considers all the returned reviews before making an overall decision. If the reviews differ widely, the editor may invite an additional reviewer so as to get an extra opinion before making a decision.

7. The Decision is Communicated

The responsible editor sends a decision email to the author including any relevant reviewer comments. Whether the comments are anonymous or not will depend on the type of peer review that the journal operates.

8. Next Steps

If accepted, the paper is sent to production. If the article is rejected or sent back for either major or minor revision, the review should include constructive comments to help the author improve the article. At this point, reviewers should also be sent an email or letter letting them know the outcome of their review. If the paper was sent back for revision, the reviewers should review a new version within 3 days. However, where only minor changes were requested this follow-up review might be done by the technical editors.